පාසල් ගීතය

දින දින දෙස බස රැස නංවා
මොහඳුර බිඳ විදු එළි දල්වා
අප හද ඔද තෙද බැති නැංවූ
හත්තක මහ විදුහල් මෑණී….

නිල් ලොව දුටු නෙත් ලොවම සරන්නට
වැලි කැට ගැරු අත් දෙරණ දරන්නට
දක්නට හැම මිනිසකු කය දුවනා
රතු ගණ රුධිරය එක වාගේ
අප නෙත් පෑදූ අප සිත් සෑදූ
ඔබ පා නමදිමු හද බැතිනී…….

යුගයෙන් යුගයට දරුවන් දිනු විට
ගුණයෙන් දැනුමෙන් හැඟුමෙන් පිරිපුන්
සුරුවන් විරුවන් පඬුවන් බිහි කොට
ඔබ අප දෙරණට සෙත දේවා…
අප නෙත් පෑදූ අප සිත් සෑදූ
ඔබ පා නමදිමු හද බැතිනී…..

දින දින……………