පිළිවෙළින් A-B-C-S-W

 1. තරිඳු දිල්ශාන් 6-2-0-1-0
 2. මලීෂා නෙත්මිණි 6-1-2-0-0
 3. චලිඳු මධුසංක 5-3-1-0-0
 4. නවෝද්‍යා සඳමිණි 5-2-2-0-0
 5. හංසනී ප්‍රමෝද්‍යා 5-1-3-0-0
 6. රශ්මි කෞශල්‍යා 4-2-1-2-0
 7. දිනේෂා මධුශානි 2-3-3-1-0
 8. චතුරංග සම්පත් 1-3-2-3-0
 9. මළිඳු හංසක 1-3-4-1-0
 10. අශාන් රන්දික 2-4-2-1-0
 11. තිලංකා හංසමාලි 1-3-3-2-0
 12. රුෂාන් මධුසංක 1-2-5-0-1
 13. මතීෂ සම්පත් 1-2-5-0-1
 14. තරිඳු කැලුම් 2-2-3-1-1
 15. ලොවග්‍රා වාසනා 1-4-3-1-0
 16. නිදර්ශනා දේවරාජ් 1-2-4-2-0
 17. සචින්ත මධුශාන් 0-6-2-1-0
 18. කෝකිලරාජ් 0-4-3-1-1
 19. විදුර ඉසංක 0-2-6-0-1
 20. සඳුනි 0-4-2-1-2
 21. අංජුල පියුමාල් 0-0-3-4-2
 22. බිම්සර අරුණ 0-0-3-5-1
 23. දුලක්ෂ හංසමාල් 0-3-4-1-1
 24. හර්ශන රන්දික 0-2-5-2-0
 25. පවනි සචින්තා 2-0-4-0-3
 26. පූර්ණි නිසංසලා 0-2-2-2-3
 27. ජිත්මි විහඟනා 0-1-4-2-2
 28. නුරානි මල්ෂා 0-2-4-1-2
 29. නුරානි රංගිකා 0-0-4-2-3
 30. රුවිනි තක්ෂිලා 0-0-5-1-3
 31. හිරුෂිකා අශානි 0-0-4-4-1


Leave a Comment